گزارش ویژه: گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2014 - 2015


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ , June 8 2015
  سال دهم، شماره 483
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 2528A4C
چکیده: شاخص رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و فاکتورهایی است که سطح کارایی یا قدرت تولید یک کشور را مشخص می‌سازد. سطح کارایی درعوض، سطح رفاه یک اقتصاد و درعین‌حال نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد را مشخص می‌سازد که در عمل محرکه‌های بنیادین نرخ رشد در هر اقتصاد است. این نوشتار گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2014 - 2015 است که به بررسی عملکرد اقتصادی 144 کشور پرداخته و به نوع خود جامع‌ترین ارزیابی از قدرت رقابت اقتصادی کشورها در جهان است.
موضوع(ات): اقتصاد بین‌الملل؛ سیاست اقتصادی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: