دولة الخلافة التقدم إلى الماضي ("داعش" والمجتمع المحلي في العراق)
پسرفت دولت خلافت (داعش و جامعه محلی در عراق)


منبع: مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی عربی (مؤسسة دوحه)
تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ , May 30 2018
  463,  قطر / لبنان
نویسنده (گان):عبدالجبار، فالح ؛
کدبازیابی: 1E62550
چکیده: نوشتار حاضر، سعی در اثبات این مسئله دارد که ارتباطی مستقیم میان پیش زمینه‌های فکری اغلب ساکنان مناطق سنی‌نشین عراق و گرایش آنها به تبلیغات شیعه‌ستیزانه وجود دارد. به باور نویسنده ساختار سیاسی نابسامان عراق، وجود دولتی ورشکسته، برهم خوردن توازن ساختار دولت ـ ملت، دخالت دولت مرکزی در عراق و درگیری‌های متعدد میان گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی با یکدیگر، همچنان بستر لازم برای سربرآوردن دوبارۀ اندیشه‌های تکفیری دراین کشور را فراهم آورده است. او به دولتمردان عراقی توصیه می کند که در شیوه‌های تربیت نسل جوان این کشور، نحوۀ استخدام آنها در دولت و همچنین چگونگی محدود کردن دسترسی داعش به وسایل ارتباط جمعی بازنگری کند و نظارت بر مدارس این کشور افزایش بدهد.
موضوع(ات): داعش؛ عراق - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: