Rising Terror Groups in the Middle East and North Africa
گروه‌های تروریستی نوظهور در خاورمیانه و شمال آفریقا


منبع: Nova Publishers
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ , June 16 2015
  978-69469-610-0,  150P.,  آمریکا
نویسنده (گان): Stafford, Alexandria؛
کدبازیابی: 1DA3B3A
چکیده: این کتاب می‌کوشد تصویری از ساختارها و روش‌های عملیاتی گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در خاورمیانه و آفریقا و همچنین تشکیلات داعش و بوکوحرام نیجریه ارائه دهد. همچنین، نویسنده به موازات معرفی هریک از این گروه‌ها شرح داده که دولت و کنگرة آمریکا تاکنون برای مقابله با آنها چه تدابیری اندیشیده‌اند و چه راهبردهایی اتخاذ کرده‌اند. در این چهارچوب کلی، نویسنده پس از مروری بر شاکلة کلی گروه‌های وابسته به القاعده در خاورمیانه و کارنامة آمریکا در مقابله با آنها، پدیدة داعش و سیر قدرت‌گیری این سازمان را بررسی کرده و تصویری از بوکوحرام، جنبش اسلام‌گرای خشونت‌ورز نیجریه، و فعالیت‌هایش ارائه داده است/
موضوع(ات): تروریستها - خاورمیانه؛ تروریستها - آفریقای شمالی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: