چارچوبي تحليلي براي تبيين مفهوم اعتراض سياسي


منبع: فصلنامه ره‌آورد سیاسی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ , September 22 2013
  سال دهم، شماره 39 - 40
نویسنده (گان):حسینی، جواد؛
کدبازیابی: 19061D0
چکیده: اعتراض سیاسی پدیده‌اي است که تمامی جوامع و حکومت‌ها آن را به نوعی تجربه کرده‌ و می‌شناسند؛ اما با اینکه این پدیده سیاسی اجتماعی همواره وجود داشته است، چهارچوب تحلیلی مشخصی براي تببین آن نیست. هدف اصلی این نوشتار تلاش براي ارائه چهارچوبی تحلیلی براي تبیین مفهوم اعتراض سیاسی است. در نوشتار پیش رو کالبدشکافی دقیقی از مفهوم اعتراض سیاسی بیان شده، رهیافت‌ها و رویکرد تحلیل و تبیین شده و در نهایت تلاش شده است تا با ارائه مدلی سه مولفه‌اي، چهارچوبی نظري براي توضیح مفهوم سیاسی اجتماعی اعتراض سیاسی ارائه شود.
موضوع(ات): جنبشهای اجتماعی؛ جنبشهای سیاسی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: