سارکوزی، اسرائیل و یهودیان
Sarkozay, Israel et les Juifs


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ , December 21 2010
  سال بیست‌وچهارم، شماره 3,  939 - 341
نویسنده (گان):سیف‌افجه‌ای، معصومه؛
کدبازیابی: 16253AA
چکیده: به دلیل سیاست‌های دوستانه سارکوزی با یهودیان و اسرائیل، امروزه در فرانسه می‌توان در آرامش و مصونیت در مور یهودیان صحبت کرد. هدف کتاب حاضر آگاهی دادن به مردم به ویژه به جامعه فرانسه از خطراتی است که سیاست جدید دولت سارکوزی را تهدید می‌کند و چشم خواننده را به روی کارهایی که سارکوزی برای سیاست خارجی خود تعریف کرده باز می‌کند. همچنین به تک تک شبکه‌های نزدیک به اسرائیل که در استراتژی فرانسه به کار گرفته شده اشاره دارد و مانند افکار منتقدانه فرانسه سنتی، به نقد سیاست سارکوزی پرداخته است.
موضوع(ات): فرانسه - سیاست خارجی؛ یهودیان - فرانسه؛ فرانسه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فرانسه؛ بلان ، پل اریک . سارکوزی، اسرائیل و یهودیان - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: