بولتن ویژه: سیاست خارجی و خودانگاره؛ بنیان اجتماعی تغییر در ترکیه
Aussenpolitik und Selbstverstaendnis; Die gesellschaftliche Fundierung von Strategiewechseln in der Tuerkei


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۱ , January 8 2013
  شماره ۹۱/۱۰۴/۹,  ۸۴ص.,  تهران
نویسنده (گان):Seufert, Guenter؛
مترجم (ان):احمدی لفورکی، بهزاد؛
کدبازیابی: 14AB27B
چکیده: نگاهی گذرا به ترکیه امروزی نشان می‌دهد که سیاست خارجی جدید این کشور تنها محصول تغییر شرایط بین‌المللی نظیر پایان جنگ سرد نبوده، بلکه ماحصل تغییر خودانگاره و یک استراتژی جدید است. این حقیقت که بازیگران اجتماعی و اقتصادی‌ای که قبلاً به حاشیه رانده شده بودند، می‌توانستند بر روی ساختار سیاست خارجی ترکیه تاثیر بگذارند، تسهیل‌کننده این تغییر سیاسی در چارچوب روابط قدرت داخلی بود. منافع اقتصادی این بازیگران جدید و عقاید آنها درباره ملت و دولت در کنار مسئله هویت و نقش تاریخی ایفا شده توسط ترکیه، مسئول تغییر محسوس خودانگاره این کشور است.
موضوع(ات): ترکیه – روابط خارجی – قرن ۲۱ م.؛ ترکیه – سیاست و حکومت – قرن ۲۱م.؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: