روان‌شناسی تروریسم


منبع: فصلنامه مطالعات بسیج
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ , June 21 2010
  سال سیزدهم ، شماره 46,  119 - 121
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 1417079
چکیده: نویسنده کتاب ضمن تعریف تروریسم، به روش‌های روان‌شناختی درک خشونت پرداخته و در ادامه به تحقیقات معاصر پیرامون روان‌شناسی تروریسم را مورد ارزیابی قرار داده است. نقاط آسیب‌پذیر گروه‌های تروریستی، موضوع دیگری است که کتاب به آن پرداخته است. بخش بعدی کتاب به بررسی برخی از مشاهدات مربوط به نحوه تغییر سازمان‌های تروریستی در طول زمان و جذب نیرو، نحوه تداوم حیات گروه‌ها، نقش رهبری و فرایندهای فروپاشی گروه‌های تروریستی پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری کرده است.
موضوع(ات): تروریسم‌ - جنبه‌های روان‌شناسی؛ تروریست‌ها - روان‌شناسی؛ برن ، رندی . روان‌شناسی تروریسم - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: