معرفی و نقد کتاب قدرت‌هایی برای رهبری


منبع: فصلنامه مطالعات جهان
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ , December 21 2011
  دوره اول، شماره 1,  273 - 267
نویسنده (گان):شکرخواه، یونس؛
کدبازیابی: 13CE48E
چکیده: کتاب قدرت‌هایی برای رهبری شامل پنج فصل رهبری، رهبری و قدرت، گونه‌ها و مهارت‌، هوش بافتمندانه و رهبران خوب و بد است. دو فصل اول به اهمیت رهبران، به درس‌های تاریخ در این زمینه و به تلقی‌های قهرمان‌انگارانه از رهبری و به طور کلی، به مطالعه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با زمامداری و رهبری پرداخته است. نویسنده در فصل سوم به گونه‌ها و مهارت‌های رهبری پرداخته و معتقد است، رهبران شکل‌ها، گونه‌ها و ابعاد متفاوتی دارند. نویسنده کوشیده، عصاره ادبیات و مهارت‌های مربوط به رهبری را در کتابی از عرصه‌های نظریه‌های سازمانی، روانشناسی و علوم سیاسی توصیف کند؛ وی سعی کرده تلفیق قدرت‌های نرم و سخت را نوعی قدرت هوشمندانه برای رهبری اعلام کند.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛ نای، جوزف. معرفی و نقد کتاب قدرت‌هایی برای رهبری- نقد و تفسیر ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: