مسلمانان روسیه


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهارن
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۱ , November 19 2012
  978-964-526-184-7,  ۲۴۸ص.,  تهران
نویسنده (گان):حسینی، مطهره؛
کدبازیابی: 0F52BF6
چکیده: کتاب حاضر با رویکردی فرهنگی ـ سیاسی بر روی هویت سیاسی به‌عنوان نقطه محوریِ فرهنگِ سیاسی مسلمانان روسیه تمرکز کرده است. در این کتاب پس از بررسی نظریه‌های هویت و استخراج نظریه هویت سیاسی (فصل دوم)، مسلمانان روسیه در دو بخش روسیه داخلی (مسلمانان بومی روسیه شامل تاتارها و باشقیرها) و مرزهای جنوبی روسیه (اقوام مسلمان غیربومی که روس‌تبار نیستند) مطالعه شده‌اند و ویژگی‌های هویتی، شاخص‌های هویت سیاسی و مصادیق هویتمندی آنان در فصل‌های سوم و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در فصل پنجم کتاب، ضمن تطبیق نظریه هویت سیاسی با مصادیق و شاخص‌های مطالعه موردی انجام‌شده در فصل‌های سوم و چهارم، مقایسه دو دسته مسلمانان روسیه داخلی و جنوبی (روس‌تباران و غیرروس‌تباران) مورد اهتمام قرار گرفته است.
موضوع(ات): مسلمانان - روسیه فدراتیو؛ مسلمانان – روسیه فدراتیو – فعالیت‌های سیاسی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: