سیاست پاپ: پوپولیسم ملی‌گرایانه سیاست غربی را تحت سیطرۀ خود درآورده است


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ , April 4 2017
  شماره 97,  16-19
نویسنده (گان):شادمان، بهروز؛
کدبازیابی: 0B586ED
چکیده: سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چه نسبتی میان توسعۀ ‌سیاسی و مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی وجود دارد. فرضیۀ پژوهش بیانگر این مطلب است که جامعه‌شناسی سیاسی با محور قرار دادن جامعه به‌عنوان مبنای تحولات سیاسی، شناخت صحیح آن را بنای توسعۀ ‌سیاسی می‌داند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای در کنار متون معتبر به این نتیجه دست یافته است که با نزدیک شدن به تحولات جهانی‌شدن، جامعه نقش اصلی را در توسعۀ ‌سیاسی بازی می‌کند و مطالعات جامعه‌شناسی بر مدار اهمیت جامعه نسبت به دولت‌محور بودن نظریه‌های توسعه تأکید می‌ورزد.
موضوع(ات): ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ دموکراسی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: