حکمرانی خوب، حکمرانی بد: گذار از دولت موروثی به دولت‌سازی مدرن


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ , June 21 2015
  شماره 86,  201-205
نویسنده (گان):فوکویاما، فرانسیس؛
کدبازیابی: 0B2C277
چکیده: به باور نویسنده، بیشتر کشورهای درحال توسعۀ معاصر، حق انتخابی واقع‌بینانه در ایجاد توالی ندارند و همچون آمریکا مجبور هستند دولت قدرتمند را در بافتار نظام‌های سیاسی دموکراتیک بسازند. به همین سبب تجربۀ آمریکا در دوران ترقی اهمیت بسیار دارد. رویارویی جوامع بومی سراسر جهان با فرهنگ و نهادهای غربی عواقب چشمگیر و اغلب مرگباری به دنبال داشته است؛ همچنین این مواجهه به معنای این بوده که توسعۀ سیاسی پدیده‌ای نخواهد بود که عمدتا در داخل محدودۀ یک منطقه یا جامعۀ مشخص رخ می‌دهد.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: