China’s Foreign Policy Think Tanks: Changing Roles and Structural Conditions
اندیشکده‌های سیاست خارجی در چین: نقش‌ها و شرایط ساختاری در حال تغییر


منبع: GIGA
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ , March 17 2013
  35P.
نویسنده (گان):Abb, Pascal ؛
کدبازیابی: 0B19884
چکیده: نوشتار حاضر چشم‌اندازی از اندیشکده‌های سیاست خارجی در چین ارائه داده و به دسته‌بندی آنها بر اساس فعالیتشان پرداخته است. نویسنده در ادامه توضیح داده که این موسسات چه ویژگی‌ها و نقشی در سطح ملی دارند و پیامد فعالیت آنها بر روی روند سیاستگذاری در چین چه بوده است.
موضوع(ات): چین - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: