تحلیل کوتاه: واکنش روسیه به الحاق احتمالی گرجستان به ناتو؛ جایگاه ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۷ , August 24 2018
 
نویسنده (گان):عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: 05D99B4
چکیده: دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، نتایج الحاق گرجستان به پیمان نظامی غربی را فاجعه‌بار توصیف کرده است که به باور وی می‌تواند زمینه‌ساز تنشی بزرگ در منطقه شود. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: روابط ناتو با روسیه و متغیرهای تأثیرگذار آن؛ روسیه و گسترش ناتو به شرق و نگاه ناتو به گسترش به شرق، پرداخته است.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ گرجستان - سیاست خارجی؛ ناتو؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحلیل و بررسی
شاخه‌های مرتبط: