همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ , December 20 2016
  سال سی‌ام، شماره 119
نویسنده (گان):ربیعی، محمدرضا؛
کدبازیابی: 02B059F
چکیده: دولت روسیه جایگاه مهمی نزد احزاب پوپولیست اروپایی دارد و نوشتار حاضر نشان داده است که همبستگی ایدئولوژیک این احزاب با روسیه و حاکمان آن دلیل اصلی کسب این جایگاه بوده است. نویسنده باتوجه به اینکه توجه این احزاب به روسیه در قالب سیاست خارجی آنها قابل تبیین است، تلاش دارد تا موضوعات مهم سیاست خارجی احزاب پوپولیست راست‌ و‌ چپ اروپا و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مورد بررسی قرار دهد.
موضوع(ات): دموکراسی؛ حزبهای سیاسی - اروپا؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - اروپا؛ اروپا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: